木兰花慢

作者:无名氏

木兰花慢原文及朗读

腊前冬至后,报春意、动南坡。
见葭管浮灰,梅英缀玉,漏泄阳和。
阶呈瑞五叶,祥开崧岳耸嵯峨。
笑拥两行珠翠,欢腾一曲笙歌。
试将铜狄细摩挲。
问寿富如何。
道寿等冈陵,富连阡陌,福禄多多。

木兰花慢拼音版

là qián dōng zhì hòu, bào chūn yì dòng nán pō
jiàn jiā guǎn fú huī, méi yīng zhuì yù, lòu xiè yáng hé
jiē chéng ruì wǔ yè, xiáng kāi sōng yuè sǒng cuó é
xiào yōng liǎng xíng zhū cuì, huān téng yī qǔ shēng gē
shì jiāng tóng dí xì mā sā
wèn shòu fù rú hé
dào shòu děng gāng líng, fù lián qiān mò, fú lù duō duō

岱山中学诗词网