点绛唇

作者:无名氏

点绛唇原文及朗读

蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。
露浓花瘦。
薄汗轻衣透。
见客入来,袜金钗溜。
和羞走。
倚门回首。
却把青梅嗅。

点绛唇拼音版

cù bà qiū qiān, qǐ lái yōng zhěng xiān qiàn shǒu
lù nóng huā shòu
báo hàn qīng yī tòu
jiàn kè rù lái, wà jīn chāi liū
hé xiū zǒu
yǐ mén huí shǒu
què bǎ qīng méi xiù

岱山中学诗词网