木兰花・玉楼春

作者:张孝祥

木兰花・玉楼春原文及朗读

拥貔貅万骑,聚千里、铁衣寒。
正玉帐连云,油幢映日,飞箭天山。
锦城起方面重,对筹壶、尽日雅歌闲。
休遣沙场虏骑,尚馀匹马空还。
那看。
更值春残。
斟绿醑、对朱颜。
正宿雨催红,和风换翠,梅小香悭。

木兰花・玉楼春拼音版

yōng pí xiū wàn qí, jù qiān lǐ tiě yī hán
zhèng yù zhàng lián yún, yóu chuáng yìng rì, fēi jiàn tiān shān
jǐn chéng qǐ fāng miàn zhòng, duì chóu hú jǐn rì yǎ gē xián
xiū qiǎn shā chǎng lǔ qí, shàng yú pǐ mǎ kōng hái
nà kàn
gèng zhí chūn cán
zhēn lǜ xǔ duì zhū yán
zhèng sù yǔ cuī hóng, hé fēng huàn cuì, méi xiǎo xiāng qiān

岱山中学诗词网