南乡子

作者:张元干

南乡子原文及朗读

山寺辋川图。
霜叶云林锦绣居。
寿浮春珠翠拥,欢娱。
满院流泉绕绮疏。
道气自肤腴。
几席轻尘一点无。
天要耆英修相业,清都。
已有泥书降玉除。

南乡子拼音版

shān sì wǎng chuān tú
shuāng yè yún lín jǐn xiù jū
shòu fú chūn zhū cuì yōng, huān yú
mǎn yuàn liú quán rào qǐ shū
dào qì zì fū yú
jǐ xí qīng chén yì diǎn wú
tiān yào qí yīng xiū xiāng yè, qīng dōu
yǐ yǒu ní shū jiàng yù chú

岱山中学诗词网