望江南・忆江南

作者:赵子发

望江南・忆江南原文及朗读

新梦断,久立暗伤春。
柳下月如花下月,今年人忆去年人。
往事梦中身。

望江南・忆江南拼音版

xīn mèng duàn, jiǔ lì àn shāng chūn
liǔ xià yuè rú huā xià yuè, jīn nián rén yì qù nián rén
wǎng shì mèng zhōng shēn

岱山中学诗词网