水龙吟

作者:李弥逊

水龙吟原文及朗读

化工收拾芳菲,晕酥翦彩迎春禊。
江山影里,泰阶星聚,重寻古意。
曲水流觞,晚林张宴,竹边花外。
倩飞英衬地,繁枝障日,游丝驻,羲和旆。
雪避清歌自止。
放一钩、玉沈寒水。
西园飞盖,东山携妓,古今无愧。
闻道东君,商量花蕊,作明年计。
待公归,独运丹青妙手,忆山阴醉。

水龙吟拼音版

huà gōng shōu shí fāng fēi, yūn sū jiǎn cǎi yíng chūn xì
jiāng shān yǐng lǐ, tài jiē xīng jù, zhòng xún gǔ yì
qǔ shuǐ liú shāng, wǎn lín zhāng yàn, zhú biān huā wài
qiàn fēi yīng chèn dì, fán zhī zhàng rì, yóu sī zhù, xī hé pèi
xuě bì qīng gē zì zhǐ
fàng yī gōu yù shěn hán shuǐ
xī yuán fēi gài, dōng shān xié jì, gǔ jīn wú kuì
wén dào dōng jūn, shāng liáng huā ruǐ, zuò míng nián jì
dài gōng guī, dú yùn dān qīng miào shǒu, yì shān yīn zuì

岱山中学诗词网