国风

国风全文及简介

小戎俴收,五楘梁辀。游环胁驱,阴靷鋈续。文茵畅毂,驾我骐馵。
言念君子,温其如玉。在其板屋,乱我心曲。
四牡孔阜,六辔在手。骐骝是中,騧骊是骖。龙盾之合,鋈以觼軜。
言念君子,温其在邑。方何为期?胡然我念之!
俴驷孔群,厹矛鋈錞。蒙伐有苑,虎韔镂膺。交韔二弓,竹闭绲縢。
言念君子,载寝载兴。厌厌良人,秩秩德音。

国风拼音版

xiǎo róng jiàn shōu, wǔ mù liáng zhōu
yóu huán xié qū, yīn yǐn wù xù
wén yīn chàng gǔ, jià wǒ qí zhù
yán niàn jūn zǐ, wēn qí rú yù
zài qí bǎn wū, luàn wǒ xīn qǔ
sì mǔ kǒng fù, liù pèi zài shǒu
qí liú shì zhōng, guā lí shì cān
lóng dùn zhī hé, wù yǐ jué nà
yán niàn jūn zǐ, wēn qí zài yì
fāng hé wéi qī? hú rán wǒ niàn zhī! jiàn sì kǒng qún, róu máo wù chún
méng fá yǒu yuàn, hǔ chàng lòu yīng
jiāo chàng èr gōng, zhú bì gǔn téng
yán niàn jūn zǐ, zài qǐn zài xìng
yàn yàn liáng rén, zhì zhì dé yīn

岱山中学诗词网