大雅

大雅全文及简介

瞻彼旱麓,榛楛济济。岂弟君子,干禄岂弟。
瑟彼玉瓒,黄流在中。岂弟君子,福禄攸降。
鸢飞戾天,鱼跃于渊。岂弟君子,遐不作人?
清酒既载,骍牡既备。以享以祀,以介景福。
瑟彼柞棫,民所燎矣。岂弟君子,神所劳矣。
莫莫葛藟,施于条枚。岂弟君子,求福不回。

大雅拼音版

zhān bǐ hàn lù, zhēn hù jì jì
kǎi tì jūn zǐ, gàn lù qǐ dì
sè bǐ yù zàn, huáng liú zài zhōng
kǎi tì jūn zǐ, fú lù yōu jiàng
yuān fēi lì tiān, yú yuè yú yuān
kǎi tì jūn zǐ, xiá bù zuò rén? qīng jiǔ jì zài, xīng mǔ jì bèi
yǐ xiǎng yǐ sì, yǐ jiè jǐng fú
sè bǐ zhà yù, mín suǒ liáo yǐ
kǎi tì jūn zǐ, shén suǒ láo yǐ
mò mò gé lěi, shī yú tiáo méi
kǎi tì jūn zǐ, qiú fú bù huí

岱山中学诗词网