大雅

大雅全文及简介

厥初生民,时维姜嫄。生民如何?克禋克祀,以弗无子。
履帝武敏歆,攸介攸止,载震载夙。载生载育,时维后稷。
诞弥厥月,先生如达。不拆不副,无菑无害。以赫厥灵。
上帝不宁,不康禋祀,居然生子。
诞寘之隘巷,牛羊腓字之。诞寘之平林,会伐平林。
诞寘之寒冰,鸟覆翼之。鸟乃去矣,后稷呱矣。
实覃实吁,厥声载路。诞实匍匐,克岐克嶷。以就口食。
蓺之荏菽,荏菽旆旆。禾役穟穟,麻麦幪幪,瓜瓞唪唪。
诞后稷之穑,有相之道。茀厥丰草,种之黄茂。实方实苞,实种实褎。
实发实秀,实坚实好。实颖实栗,即有邰家室。
诞降嘉种,维秬维秠,维穈维芑。恒之秬秠,是获是亩。
恒之穈芑,是任是负。以归肇祀。
诞我祀如何?或舂或揄,或簸或蹂。释之叟叟,烝之浮浮。
载谋载惟。取萧祭脂,取羝以軷,载燔载烈,以兴嗣岁。
卬盛于豆,于豆于登。其香始升,上帝居歆。胡臭亶时。
后稷肇祀。庶无罪悔,以迄于今。

大雅拼音版

jué chū shēng mín, shí wéi jiāng yuán
shēng mín rú hé? kè yīn kè sì, yǐ fú wú zi
lǚ dì wǔ mǐn xīn, yōu jiè yōu zhǐ, zài zhèn zài sù
zài shēng zài yù, shí wéi hòu jì
dàn mí jué yuè, xiān shēng rú dá
bù chāi bù fù, wú zāi wú hài
yǐ hè jué líng
shàng dì bù níng, bù kāng yīn sì, jū rán shēng zǐ
dàn zhì zhī ài xiàng, niú yáng féi zì zhī
dàn zhì zhī píng lín, huì fá píng lín
dàn zhì zhī hán bīng, niǎo fù yì zhī
niǎo nǎi qù yǐ, hòu jì gū yǐ
shí tán shí xū, jué shēng zài lù
dàn shí pú fú, kè qí kè yí
yǐ jiù kǒu shí
yì zhī rěn shū, rěn shū pèi pèi
hé yì suì suì, má mài méng méng, guā dié fěng fěng
dàn hòu jì zhī sè, yǒu xiāng zhī dào
fú jué fēng cǎo, zhǒng zhī huáng mào
shí fāng shí bāo, shí zhǒng shí xiù
shí fā shí xiù, shí jiān shí hǎo
shí yǐng shí lì, jí yǒu tái jiā shì
dàn jiàng jiā zhǒng, wéi jù wéi pī, wéi méi wéi qǐ
héng zhī jù pī, shì huò shì mǔ
héng zhī méi qǐ, shì rèn shì fù
yǐ guī zhào sì
dàn wǒ sì rú hé? huò chōng huò yú, huò bǒ huò róu
shì zhī sǒu sǒu, zhēng zhī fú fú
zài móu zài wéi
qǔ xiāo jì zhī, qǔ dī yǐ bá, zài fán zài liè, yǐ xìng sì suì
áng shèng yú dòu, yú dòu yú dēng
qí xiāng shǐ shēng, shàng dì jū xīn
hú chòu dǎn shí
hòu jì zhào sì
shù wú zuì huǐ, yǐ qì yú jīn

岱山中学诗词网