周颂

周颂全文及简介

有瞽有瞽,在周之庭。设业设虡,崇牙树羽。应田县鼓,鼗磬柷圉。既备
乃奏,箫管备举。喤喤厥声,肃雍和鸣,先祖是听。我客戾止,永观厥成。

周颂拼音版

yǒu gǔ yǒu gǔ, zài zhōu zhī tíng
shè yè shè jù, chóng yá shù yǔ
yīng tián xiàn gǔ, táo qìng chù yǔ
jì bèi nǎi zòu, xiāo guǎn bèi jǔ
huáng huáng jué shēng, sù yōng hé míng, xiān zǔ shì tīng
wǒ kè lì zhǐ, yǒng guān jué chéng

岱山中学诗词网