题李营邱画

孙觌[宋]

题李营邱画原文赏析

酒胆乘酣思如涌,戏括枯笔为此弄。
谁令堂上生枫树,自是胸中有云梦。
前山历历粲可数,浅濑鳞鳞森欲动。
一啸参差是故林,归心已逐孤云纵。

题李营邱画拼音版

jiǔ dǎn chéng hān sī rú yǒng, xì kuò kū bǐ wèi cǐ nòng
shuí lìng táng shàng shēng fēng shù, zì shì xiōng zhōng yǒu yún mèng
qián shān lì lì càn kě shǔ, qiǎn lài lín lín sēn yù dòng
yī xiào cēn cī shì gù lín, guī xīn yǐ zhú gū yún zòng

题李营邱画韵律

仄仄○平○○仄,仄仄平仄平仄仄。
平仄平仄平平仄,仄仄平○仄平仄。
平平仄仄仄仄仄,仄仄平平平仄仄。
仄仄○平仄仄平,平平仄仄平平仄。

岱山中学诗词网