余得英州石山副之五绝句送曾鼎臣 其二

曾丰[宋]

余得英州石山副之五绝句送曾鼎臣 其二原文赏析

湖上飞来小祝融,羣青在侧一居中。
何当容众常相下,不必称孤独自雄。

余得英州石山副之五绝句送曾鼎臣 其二拼音版

hú shàng fēi lái xiǎo zhù róng, qún qīng zài cè yī jū zhōng
hé dāng róng zhòng cháng xiāng xià, bù bì chēng gū dú zì xióng

余得英州石山副之五绝句送曾鼎臣 其二韵律

平仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网