项羽

梅尧臣[宋]

项羽原文赏析

羽以匹夫勇,起于陇亩中。
遂将五诸侯,三年成霸功。
天下欲灭秦,无不慕强雄。
秦灭责以德,豁达归沛公。
自矜奋私智,奔亡竟无终。

项羽拼音版

yǔ yǐ pǐ fū yǒng, qǐ yú lǒng mǔ zhōng
suì jiāng wǔ zhū hóu, sān nián chéng bà gōng
tiān xià yù miè qín, wú bù mù qiáng xióng
qín miè zé yǐ dé, huò dá guī pèi gōng
zì jīn fèn sī zhì, bēn wáng jìng wú zhōng

项羽韵律

仄仄仄平仄,仄平仄仄○。
仄○仄平平,○平平仄平。
平仄仄仄平,平仄仄平平。
平仄仄仄仄,仄仄平仄平。
仄平仄平仄,平平仄平平。

岱山中学诗词网