乘月过西郊渡

韦应物[唐]

乘月过西郊渡原文赏析

远山含紫氛,春野霭云暮。
值此归时月,留连西涧渡。
谬当文墨会,得与羣英遇。
赏逐乱流翻,心将清景悟。
行车俨未转,芳草空盈步。
已举候亭火,犹爱村原树。
还当守故扃,怅恨秉幽素。

乘月过西郊渡拼音版

yuǎn shān hán zǐ fēn, chūn yě ǎi yún mù
zhí cǐ guī shí yuè, liú lián xī jiàn dù
miù dāng wén mò huì, dé yǔ qún yīng yù
shǎng zhú luàn liú fān, xīn jiāng qīng jǐng wù
xíng chē yǎn wèi zhuǎn, fāng cǎo kōng yíng bù
yǐ jǔ hòu tíng huǒ, yóu ài cūn yuán shù
hái dāng shǒu gù jiōng, chàng hèn bǐng yōu sù

乘月过西郊渡韵律

仄平平仄平,平仄仄平仄。
仄仄平平仄,○平平仄仄。
仄○平仄仄,仄仄平平仄。
仄仄仄平平,平○平仄仄。
○平仄仄仄,平仄○平仄。
仄仄仄平仄,○仄平平仄。
平○仄仄平,仄仄仄平仄。

岱山中学诗词网